Değerlendirme Esasları

1. Başvurusu yapılan eserler 3 aşamada değerlendirilecektir.

a. İdari şartnameye uygunluk değerlendirmesi (ön değerlendirme)

b. Teknik şartnameye ve mûsıkî kurallarına uygunluk değerlendirmesi (teknik değerlendirme)

c. Türk Tasavvuf Mûsıkîsi mana – mahiyet ve irfanına uygun ezgi güzelliğine sahip, halk tarafından kolay anlaşılabilecek ve benimsenebilecek olma özelliği bakımından değerlendirme (nihai değerlendirme)

2. Eserler şartnamede belirtilen teknik şartlara göre jüri tarafından değerlendirme tablosuna göre puanlandırılarak toplamda 100 puan üzerinden değerlendirilecektir.